Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 februari 2010

D66 houdt Zwolle financieel gezond

De gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart komen wat D66 betreft geen moment te vroeg. Nu de gevolgen van de kredietcrisis zich nadrukkelijk laten gelden, is het tijd voor een nieuw gemeentebestuur dat de zaken Anders gaat aanpakken.

De financiële crisis laat op dit moment zijn sporen al na in de stad. Niet voor niets zijn de toekomstplannen van Stadshagen recent naar beneden bijgesteld. Ondanks de voorzichtige positieve geluiden van economisch herstel zal Zwolle zich toch op moeten maken voor forse bezuinigingen. In 2012 zal, als we nu niets doen, een structureel tekort van enkele miljoenen euro’s opdoemen, oplopend tot 15 miljoen of maximaal 30 miljoen euro in 2015.

In februari heeft het stadsbestuur de mogelijkheden voor bezuinigingen gepresenteerd in de Bezuinigingsoperatie 4+4. In die operatie geeft het college van B&W aan dat er 14 miljoen bezuinigd kan worden. Amper genoeg om de meest waarschijnlijke korting van het gemeentefonds op te vangen. Veel voorstellen van het college nemen we over. Maar D66 wil niet alleen minder geld uitgeven, wij willen het ook anders en daarom komen we met extra financiële voorstellen om Zwolle gezond te houden.

D66 Zwolle wil in de komende periode een daadwerkelijke omslag maken in het denken en handelen op vele terreinen. En keuzes maken die nu nodig zijn. Onderwijs is volgens ons de sleutel tot succesvol meedoen in de stad, daarin gaan we investeren. Het staat buiten kijf dat we ons volledig inzetten voor een sterke economie met grote werkgelegenheid en een realistisch veiligheidsbeleid.

Ook willen wij voorkomen dat er in de stad een kaalslag zal plaatsvinden op het gebied van Leefbaarheid. De voorzieningen voor sport, cultuur en toerisme maken Zwolle tot een vitale stad.

De gemeente en gesubsidieerde instellingen zullen wel anders moeten gaan werken. Dienstverlenend en met slagkracht. Minder regels en bureaucratie en goed kijken of er een andere manier is om zaken gedaan te krijgen.

Het kan en het moet alleen met minder geld. En volgens D66 kan het ook met minder!

Ten opzichte van de gemeentebegroting 2010 bezuinigt D66 de komende 4 jaar 22 miljoen euro structureel (elk jaar). Dat is 8 miljoen meer dan de voorstellen van het college. Daar tegenover staan 7 miljoen extra structurele investeringen omdat we ook geld willen hebben voor verbeteringen.

Uitgangspunt voor D66 is en blijft dat de gemeente niet meer geld zal gaan uitgeven dan dat zij daadwerkelijk binnenkrijgt.

Hieronder vindt u onze plannen om de bezuinigingen van de komende jaren het hoofd te bieden en tegelijkertijd een structurele andere aanpak van bestuur uit te voeren!

De kracht zit in onderwijs

Bij D66 staat onderwijs op nummer 1. Wij zullen hierop niet bezuinigen! We zijn zelfs van plan om de komende jaren 2 miljoen euro extra te investeren in o.a. brede scholen. Alleen met een sterke inzet hierop gaan we het mogelijk maken dat kinderen, scholieren en studenten het beste onderwijs krijgen en daarmee met uitstekende kwalificaties de arbeidsmarkt op kunnen.  De brede scholen worden niet alleen gebruikt door de scholieren zelf, de hele buurt kan er zijn plek vinden. Zo functioneert de brede school als het centrum in de wijk. En kan er minder geld naar welzijnsaccommodaties gaan.

Keuzes maken in de sociale sector

Inwoners maken de stad. Zij vormen met het geheel van maatschappelijke organisaties het sociale weefsel van Zwolle. Dat is waardevol en daar zijn we zuinig op. Tegelijk is de gemeente geen suikeroom of de grote gulle gever.

Onze uitgangspunten voor vernieuwing van welzijnswerk, maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, bijstand en arbeidsparticipatie zijn:

· Burgers in staat stellen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en hun leefomgeving te nemen.

· D66 doet dit in de eerste plaats door te blijven investeren in onderwijs, taal en economie. We bieden ruimte en scheppen voorwaarden om mensen dingen zelf te laten doen.

· Sociale voorzieningen zijn een vangnet om er voor te zorgen dat niemand buiten de boot valt. Dit vangnet kan beter dan nu door: meer participatie, verbetering van toegankelijkheid van klachtenregelingen, cliëntenraden en wettelijke voorzieningen en door veel minder bureaucratie.

· Uitgaven zijn dus gericht op het creëren van het vangnet of op het bieden van ruimte en voorwaarden om mensen dingen zelf te laten doen. Niet op het aanbieden van andere activiteiten en niet op het in stand houden van de hulpbehoefte en afhankelijkheid.

Hoe gaat D66 bezuinigen in de sociale sector?

D66 kijkt zeer kritisch naar waarderingssubsidies en andere subsidies in de verschillende programma’s (maatschappelijke ontwikkeling, integratie, jeugd etc.). Het is nu een grote subsidietombola die veel aandacht/energie opslokt van heel veel mensen en afhankelijkheid en subsidieverslaving creëert.

Subsidies zijn teveel ingezet om geen keuzes te hoeven maken; problemen dempen in plaats van op te lossen. Criteria moeten zijn: effectief voor ontwikkeling of integratie. Dit scheelt tonnen aan subsidies. Doelstellingen moeten meetbaar en realistisch opgesteld worden.

Welzijnswerk. Allerlei puur aanbodgerichte activiteiten gericht op ontspanning en gezelligheid worden niet meer gesubsidieerd. Er is een overschot aan vierkante meters op locaties zoals buurthuizen, multifunctionele accommodaties, scholen, en andere buurtontmoetingsruimten. Daarom moeten activiteiten worden gebundeld in de meest geschikte locaties. De vrijgekomen ruimtes kunnen worden verhuurd aan derden of worden verkocht.

Geen activiteiten verzinnen voor vitale ouderen en andere niet-kwetsbare groepen. Vergoeding van activiteiten en hulpmiddelen vindt alleen plaats als mensen dat zelf niet kunnen opbrengen.

Met onze inzet op onderwijs kan het huidige jongerenwerk op de schop. De Wet WIJ, individuele hulpverlening en het stedelijk aanbod van sport, cultuur en andere activiteiten bieden tezamen met de brede scholen een alternatief. Jongeren zijn geen probleem, maar bieden kansen. D66 is geen voorstander van voorzieningen die er alleen zijn om jongeren van de straat te houden en de jongeren geen perspectief geven.

Prikkels voor verbetering kwaliteit en vergroting van efficiency van welzijnswerk door concurrentie mogelijk te maken: open uitnodiging aan de alle organisaties en aan nieuwkomers om hun ideeën en oplossingen te presenteren. De gemeente toetst op kwaliteit en niet alleen op kosten.

Afrekening op output leidt in een aantal gevallen tot vasthouden en pamperen van burgers in plaats van tot activering. Organisaties danken hun bestaansrecht deels aan de afhankelijkheid van burgers. Dit gaan wij tegen door minder geld en meer op resultaat en effect in de maatschappij te sturen. 

De gemeente neemt het voortouw bij andere manier van denken en werken voor overheid, organisaties en burgers: geen eerbied voor historisch gegroeide situatie waarin allerlei clubjes allerlei rechten (op subsidie, huisvesting etc.) claimen. Gemeente moet betere opdrachtgever worden, meer gericht op effecten; spaarzaamheid moet worden beloond; minder versnippering (in gemeente en in het veld).

Leefbaarheid van de stad door cultureel ondernemerschap

D66 Zwolle kiest voor een vitale stad in al haar facetten. Theaters, podia en festivals zorgen ervoor dat Zwolle bruist en dat willen wij ook in mindere tijden zoveel mogelijk behouden. Onder de dreiging van bezuinigingen moet echter het roer om. D66 wil, samen met de culturele sector, toe naar echt cultureel ondernemerschap. Wij dagen de culturele sector uit om te worden beoordeeld en afgerekend op basis van stoelbezetting en programmering. Instellingen die hun doelstellingen niet halen hoeven vervolgens niet te rekenen op subsidies. Dit betekent dat vaste subsidies worden afgebouwd en dat daar flexibele projectsubsidies voor in de plaats komen. De instellingen zullen ook meer aan fondsenwerving moeten doen want algehele bezuinigingen zullen ook aan deze sector niet voorbij kunnen gaan. Omdat de bibliotheek een centrale rol heeft als kenniscentrum van ontwikkeling moet de bibliotheek open zijn als mensen tijd hebben. Daarom trekken wij geld uit voor de openstelling van de bibliotheek op zondag.

Werk en Inkomen

Het budget voor re-integratie en activering zal in de komende jaren van rijkswege dalen. D66 kiest voor handhaven van die maatregelen met aantoonbaar succes en het afschaffen van projecten en trajecten die mensen afhankelijk houden. We zetten zoveel mogelijk in op duale trajecten (werken/leren). Wij bezuinigen op bijstand en armoedebeleid en investeren in arbeidsparticipatie.

Focus op duurzaamheid

D66 vindt dat het nu de tijd is om te investeren in duurzaamheid. Ambities op dat vlak kunnen niet hoog genoeg zijn. Met een nieuwe houding van het gemeentebestuur van Zwolle gaat dit lukken. Duurzaamheid uit zich op vele terreinen. De keuze voor onderwijs is ook een keuze voor de duurzame ontwikkeling van scholieren nog afgezien van de volledig duurzame brede scholen die wij gaan opzetten. Duurzaamheid gaan we ook bereiken op het gebied van schone energie zowel met opwekking als in gebruik. Wij geloven dat investeren duurzaamheid loont

en dat dit zich in de toekomst altijd zal uitbetalen. Bijvoorbeeld nu investeren in lager energieverbruik door ledverlichting zorgt in de toekomst voor een lagere energierekening en minder onderhoudskosten. Incidentele meevallers moeten hiervoor worden ingezet.

De gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie in al haar facetten zal in de komende jaren moeten worden beperkt in omvang. Deels zal verdere automatisering en ontkokering van de organisaties de efficiency verhogen, deels zal de personele organisatie kunnen verkleinen door het afstoten van de niet-kern taken van de gemeente. Met een beperking van het aantal externe adviseurs zal de druk op het regulier ambtenarenapparaat toenemen. Waar vele partijen zondermeer het mes zetten in het aantal ambtenaren en zich hiermee snel rijk rekenen zal D66 dit altijd zien in het licht van een kerntakendiscussie. Dat kan via twee routes. Ten eerste kan Zwolle als centrumgemeente beter samenwerken met de buurgemeenten en kijken welke taken samen kunnen worden opgepakt. De gemeente moet hiervoor strategische allianties sluiten met buurgemeenten en eventueel met andere overheden. De tweede mogelijkheid is taken door anderen laten doen. In plaats van zelf bepaalde werkzaamheden uit te voeren kan de gemeente het werk door marktpartijen laten doen en zelf toezicht houden op de uitvoering. Dit geldt in de eerste plaats voor het beheer van de openbare ruimte, waar D66 6.5 procent efficiëntie winst wil halen.

D66 wil wat het gemeenteapparaat betreft verder gaan dan de voorstellen die nu op tafel liggen. In plaats van 4 miljoen euro structureel willen wij 6 miljoen euro bezuinigen op de ambtelijke organisatie, op basis van bovenstaande routes.

Met minder ambtenaren bedoelen we uiteraard ook minder wethouders. Het huidig college had voor het bestuur van de stad in de afgelopen jaren 6 wethouders nodig die allemaal hun eigen staf hebben. D66 vindt dat maximaal 5 wethouders de klus in Zwolle moeten kunnen klaren.

De grote projecten en grondexploitatie

Het komend college zal zich een bescheidener rol moeten aanmeten. Het tempo waarin de plannen worden uitgevoerd en de vorm ervan zal moeten worden bijgesteld. De kosten van deze plannen worden hiermee verlaagd, uitgesteld of worden in het geheel niet gemaakt. Bij de financiering van grote infrastructurele projecten die we wel willen uitvoeren moet de mogelijkheid van publiekprivate samenwerking goed worden onderzocht. In een tijd van economische

tegenspoed kan dit model het mogelijk maken dat deze projecten wel doorgang kunnen vinden doordat de financiering samen met het bedrijfsleven wordt opgepakt.

De verkoop van bouwgrond door de gemeente zal door de financiële crisis waarschijnlijk achteruitgaan. Wat de effecten zijn is niet duidelijk. De gemeente moet de financiële risico’s voldoende afdekken om geen negatieve erfenis op de toekomst achter te laten.

Bezuinigingen

Investeringen

Welzijn

1500

Cultuur

1500

Cultuur

2000

Sport

200

Sport

330

Onderwijs en jeugd

2000

Integratie inburgering

483

Arbeidsparticipatie

2000

Onderwijs en jeugd

850

Mobiliteit

600

Gezondheidszorg

1500

Duurzaamheid

 500

Gezondheidszorg Indiv

1500

Openbare orde veiligheid

500

Brandweer

60

Economie

130

Arbeidsparticipatie

500

Bijstand en armoede

2500

Volskhuisvesting

200

Mobiliteit

400

Beheer openbare ruimte

3000

Ruimelijke plannen

118

Leefbaarheid en wijkplannen

500

Exploitaite gronden vastgoed

PM

Totaal beleid

16071

6800

Bedrijfsvoering

6000

*bedragen x 1000

Bezuinigingen 22.071.000,–

Investeringen 6.800.000,–

________________ –

Totaal bezuinigingen in 2014: 15.271.000,–

N.B Ten opzichte van de gemeentebegroting 2010 bezuinigt D66 de komende 4 jaar 22 miljoen euro structureel (elk jaar). Dat is 8 miljoen meer dan de voorstellen die het college heeft gedaan. Tegenover de bezuinigingen staan 7 miljoen extra structurele investeringen omdat we ook geld willen hebben voor verbeteringen in Zwolle.