Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 mei 2014

Vragen over verkeersveiligheid in Stadshagen

Mede naar aanleiding van een recent ongeval (berichtgeving 29 april in diverse media), maar ook naar aanleiding van onze eigen waarnemingen en herhaaldelijke uitingen van zorg uit de wijk, stelt onze fractie vragen over de verkeersveiligheid in Stadshagen  aan het college. We willen graag weten welke maatregelen er nodig zijn en hoe inwoners daar bij betrokken worden.

Er zijn de afgelopen jaren al diverse maatregelen getroffen met als doel om de veiligheid op de kruising Twistvlietpad Belvédèrelaan te verbeteren. Dit geldt tevens voor de fietsoversteek nabij OBS de Schatkamer aan de Belvedèrelaan. De meest recente maatregel was het plaatsen van STOP-borden op de kruising Belvedèrelaan-Twistvlietpad.

Onze vragen aan het college:

  1. Wilt u inzichtelijk maken welke maatregelen en bijbehorende investeringen u sinds de aanleg van de Belvedèrelaan heeft gedaan om de veiligheid te verbeteren van de verkeerssituaties ter hoogte van het  Twistvlietpad (en bijbehorende wijziging van de situatie aan de winkelcentrumzijde van de brug) en de fietsoversteek bij OBS de Schatkamer?
  2. Wilt u aangeven welke effecten de genomen maatregelen hebben gehad?
  3. Wilt u bovendien aangeven in welke mate wijkbewoners en experts bij het nemen van deze maatregelen zijn betrokken, in welke fase van het proces, maar ook met welke mate van inspraak?
  4. Heeft een analyse van de ongevallen plaatsgevonden en zo ja, tot welke uitkomsten of inzichten heeft dat geleid?
  5. Heeft u nog verbeteringen voor de verkeerssituatie in voorbereiding en hoe wilt u verder werken aan de verkeerssituatie op de genoemde plekken?
  6. En tot slot, hoe wilt u hierbij de wijkbewoners en experts verder betrekken?

Inmiddels hebben wij de antwoorden van het college. Hieruit blijkt dat er continue gekeken wordt naar het gedrag van weggebruikers om gepaste maatregelen te kunnen nemen. Dit gebeurt samen met een klankbordgroep waarin ook inwoners zitten.

Lees meer over de maatregelen die op dit moment genomen worden. Het gaat ons om meer dan Twistvlietpad Belvédèrelaan, ook de toekomstige ontsluiting van de wijkboerderij en de situatie bij OBS de Schatkamer zijn niet optimaal.