Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 juni 2018

Zorg voor de toekomst in het sociaal domein

Maandag 25 juni debatteerde de gemeenteraad over de vraag hoe de structurele tekorten in het sociaal domein omgebogen zouden moeten worden. Jan Brink voerde namens onze fractie het woord. “In Zwolle krijgen alle mensen de zorg die zij nodig hebben en de kwaliteit van zorg is over het algemeen genomen goed,” aldus Jan Brink. Omdat we ook in de toekomst goede zorg willen, moet de zorg betaalbaar blijven en daarvoor is het nodig dat we keuzes maken en de veranderingen die al eerder zijn ingezet sneller en beter doorzetten. D66 steunt de lijn van het college en vraagt aandacht voor het volgende:

Rijk moet verantwoordelijkheid voor financiering nemen

Omdat de financiering die vanuit het Rijk gedaan wordt niet voldoende is, roepen we het college op blijvend aandacht te vragen voor de herverdeling van de (jeugd)zorg en bijstandsgelden.

Verbeter de analyse en monitoring

Hoewel de analyses verbeterd zijn, is oorzaak en gevolg nog altijd niet helder. Is het bijvoorbeeld zo dat meer aanbieders tot meer zorgvraag leiden of zijn er ander perverse prikkels die dit veroorzaken?

Zet in op preventie en het ‘voorveld’

D66 gelooft erg in het preventief werken en snel handelen, zodat zwaardere vormen van zorg niet nodig zijn. Zodat we kosten besparen. Alleen nu zien we de voordelen die dat elders zou moeten opleveren niet. In het spoeddebat vroeg D66 naar dit waterbed effect. Het college gaat daar amper op in. Daarom de vraag opnieuw. Waar zijn de overschotten die ontstaan door onze tekorten en wat is daar mee te doen?

Betrek mensen zelf en zorgaanbieders

Uit gesprekken die wij voerden blijkt dat dit nog onvoldoende is gebeurd. Voor succesvolle oplossingen is eigenaarschap nodig. De omgekeerde verordening is een goed voorbeeld.

Ga echt aan de slag met ontschotten en het verminderen van onnodige bureaucratie

Werk toe naar een eindresultaat

Uitstroom, zelfstandigheid, zorg overbodig maken en zelfredzaamheid vergroten. Dat is het doel, maar lang niet altijd de praktijk.

Wees flexibel

Eenmaal verkeerd gelabeld en niemand die meer nagaat of er andere oplossingen zijn. Ga aan de slag met het onvermogen om fouten te corrigeren en flexibel in processen te zijn.

Zet in op digitale mogelijkheden en nieuwe technologie

Wij zien dat apps om informatie te delen en statussen bij te houden de zelfregie voor bepaalde inwoners kan verhogen. Blockchain toepassingen kunnen ingezet worden om zorg te valideren en daarbij veel papieren controles te verminderen en transparant te werken.

Maak kosten transparant, ook voor mensen zelf

Transparantie in zorgkosten is voor mensen onderdeel van eigen regie, zorgt voor kostenbewustzijn en geeft de gemeente houvast in zorgkosten.

Geef goede zorgaanbieders de ruimte

Het beperken van de aanbieders mag geen doel op zich zijn. Het begint bij een goed zorgaanbod van goede kwaliteit. Het beperken van zorgaanbieders vanwege organisatiegemak kan niet op onze steun rekenen. Kwaliteit en kunnen kiezen voor een passend aanbod is voor D66 het belangrijkste criterium. Professionals mogen daarbij aanbieders adviseren. Vanuit het sociaal wijkteam, maar ook vanuit bijvoorbeeld de school of de huisarts.

Scherp sociale wijkteams aan

De wijkteams (SWT) krijgen veel complimenten voor hun inzet. Maar we horen ook dat ze te lang doorgaan met zelf hulpverlenen.  We horen ook dat het SWT eigenlijk een duur CIZ is waarbij de zorgexpertise van de medewerkers onvoldoende benut wordt. Blijf daarom meer vasthouden aan de uitgangspunten en blijf functiescheiding toepassen.

Grip op financiën

Fouten en verkeerde facturen moeten gecorrigeerd worden. Zwolle heeft de overschrijding snel geconstateerd, veel gemeenten komen daar nu pas achter. Maar het monitoren en duiden van de bewegingen in het sociaal domein moet echt veel beter. Het is teveel een black box zonder zeggingskracht. De uitvoering van de door de raad ingediende moties over effecten, indicatoren en monitoring zijn echt hard nodig.

Persoonsgebonden budget als middel voor eigen regie en maatwerk

Het persoonsgebonden budget is voor veel mensen de manier om hun zorg te regelen op de manier zoals zij dat willen. Dit moet een volwaardig alternatief van Zorg in Natura blijven.

Na de zomer komt het college met verdere uitwerkingsvoorstellen. Zoals gezegd ondersteunt D66 de lijn die het college voor het terugdringen van de tekorten in het sociaal domein voorstelt.