Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 september 2018

D66 ziet kans om natuur te versterken bij energietransitie

Gister sprak David Hof de gemeenteraad toe over de plannen voor zonneparken bij de Bomhofplas, Sekdoornplas en de Weekhorst.  In het begin van zijn betoog, kaartte David twee grote belangen aan: de natuur behouden en versterken en tegelijkertijd grote stappen zetten richting de opwek van meer schone energie.

In het betoog werd doelstelling van de gemeente dat in 2025 25% van de totale energievraag op duurzame wijze op wordt gewekt, onderstreept. Wel vindt D66 het belangrijk dat deze zonneparken bijdragen aan de natuur in Zwolle. Aan de biodiversiteit. “Dat locaties een zonnepark mogen worden waar natuurwaarden sterk zijn en de biodiversiteit ook liggen minder voor de hand, dat zonneparken komen op plekken waar een natuurimpuls gegeven kan worden zijn daar meer voor gepast” aldus David.

Ook was er aandacht in zijn verhaal voor de betrokkenheid van Zwollenaren. Voor het verwezenlijken van ambities is dit cruciaal. “Zij zijn immers sowieso al betrokken, omdat zij in deze gemeente wonen en als zodanig zullen zij ook met de hier voorgestelde plannen worden geconfronteerd, ofwel als bewoner of als het landschap bewonderende fietser” zegt David. Hij vindt het belangrijk dat betrokkenheid meer is dan het waarnemen van de ruimtelijke effecten van de zonneparken. “Omwonenden voelen zich persoonlijk wel betrokken, maar hebben niet het idee ook daadwerkelijk betrokken te worden. De energietransitie is een proces waarbij de inwoners en omwonenden een grote impact ondervinden. Dat zij betrokken worden is dan ook cruciaal. Helemaal nu, nu grote stappen gezet worden richting de in de Energiegids opgestelde doelen.”

David is ook kritisch op de betrokkenheid van inwoners vanwege hun verdere uitrol bij maatregelen voor de energietransitie. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat belanghebbenden inhoudelijk betrokken worden en nog veel explicieter de mogelijkheid krijgen om mee te doen met nieuwe ontwikkelingen.  ,,Laten we het laaghangende fruit nu niet weg laten plukken door een aantal grote energieondernemers om daarmee de Zwolse inwoner over anderhalf jaar met een nog veel complexere opdracht op te zadelen” aldus David. David deed een oproep aan het college om de mogelijkheden voor Zwollenaren om deel te nemen aan grootschalige initiatieven, nog meer dan nu al gebeurt, te stimuleren. “Door directe deelname aan zonneparken neemt de acceptatie hiervan toe.”

D66 is waakzaam als het aankomt op de zorgen van omwonenden en zal er dan ook op toezien dat er geen sprake zal zijn van een landschapsbedervende wildgroei van zonneparken. De bezorgdheid rond de Bomhofplas gaat voornamelijk over het aanzicht van de plas, dat zal veranderen met een groot oppervlak aan drijvende panelen en over de waterkwaliteit.  David geeft aan te hopen op dialoog met de omwonenden om zo te komen tot een ontwerp dat voor iedereen zoveel mogelijk acceptabel is. Tot slot heeft David nog een heldere boodschap: vervuild slib hoort niet thuis in onze natuur. “Ook wij maken ons zorgen over de impact  van vervuild slib op het ecosysteem in en rond de Bomhofsplas.” Liever stuurt hij aan op de mogelijkheden voor waterplanten, zoetwatermosselen en ander leven in de plas dat gestimuleerd kan worden door de drijvers van de zonnepanelen te voorzien van in het water hangende structuren om zo de waterkwaliteit te verbeteren.