Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 juni 2019

Maak de cirkel rond – D66 over de perspectiefnota 2020-2023

Maandag 24 juni is het debat over de perspectiefnota 2020-2023. D66 zet zich in voor kansengelijkheid en vrijheid, voor een duurzame toekomst. De ambities uit deze perspectiefnota delen wij dan ook voor een groot deel, maar soms hebben wij andere prioriteiten. D66 stuurt op kansen om de uitvoering of de stappen die het college voorstelt op weg naar die ambities sterker te maken. Het is hierbij van belang dat er een toekomstbestendig financieel beleid wordt gevoerd.

D66 ziet onder andere kansen op het gebied van:

  • Communicatie met inwoners;
  • Een duurzame toekomst;
  • Onderwijs;
  • Een levendige inclusieve stad.

Communicatie met inwoners

In haar betoog geeft fractievoorzitter Sonja Paauw aan dat slecht een kleine groep betrokkenen zijn stem laat horen in de raadszaal, en dat er in Zwolle weinig gebruik wordt gemaakt van democratische instrumenten zoals de e-petitie. D66 vindt dat dit beter kan en dat we hier werk van moeten maken. “We willen meer ideeën uit de stad horen en de betrokkenheid bij de gemeenteraad op een leuke manier vergroten. Wij stellen daarom in een motie voor om één keer per jaar het podium te pakken in de Zwolse buitenlucht” aldus Sonja. Ook vindt D66 dat het vanzelfsprekend moet zijn dat de gemeente op een voor iedereen- begrijpelijke manier communiceert.

Een duurzame toekomst

De omslag naar groene energie en een circulaire economie brengt ons gezondheid, werkgelegenheid en welvaren. D66 is erg blij dat het college, mede op ons aandringen, nu structureel wil investeren in de energietransitie, omdat dit een opgave is waar we voorlopig nog niet mee klaar zijn. Wel vindt D66 dat er te weinige concrete plannen zijn. D66 ziet op beide opgaven, “de energietransitie en de circulaire economie, kansen. ” Wij willen dat Zwolle gaat kijken of zij concrete stappen kan maken als het gaat om schoon en circulair bouwen. Door het aanplanten van productiebos – in een regionale aanpak wellicht – creëren we een grondstof die een veel kleinere voetafdruk achterlaat dan beton” stelt Sonja. Het hergebruik van bouwmateriaal draagt bij aan het verminderen van de hoeveelheid afval en de CO2 uitstoot, en ook zorgt het voor meer banen. Beide ideeën worden momenteel al in Nederland uitgeprobeerd en D66 zal moties indienen, zodat ook Zwolle concrete stappen neemt om de duurzame toekomst vorm te geven.

Onderwijs

D66 vindt dat onderwijs voor elk kind en gelijke kansen voor ieder mens fundamenteel zijn voor een groeiende en bloeiende stad. D66 is blij met de stappen die het college weet te zetten op weg naar ontschotting tussen jeugdzorg en onderwijs en ook de steeds betere samenwerking binnen het onderwijs. D66 ziet graag dat  de proef met het doel dat elk kind onderwijs krijgt de normale aanpak wordt, omdat blijkt dat deze methode snel en oplossingsgericht werkt. D66 vraagt de wethouder daarom wat er nodig is om deze proeftuin tot staande praktijk te maken.  D66 wil ook alle schoolgebouwen, oud en nieuw, optimaal verduurzamen.  In de Perspectiefnota zien we hier geen investering voor opgenomen, ondanks dat er wel plannen zouden zijn. D66 vraagt ook naar de toekomst van de schoolgebouwen in Zwolle.

Ga voor een levendige inclusieve stad

D66 is verbaasd dat het college niet inspeelt op de ontwikkelingen rond bescherm wonen. “Het nieuwe inclusieve beleid hangt samen met de hervormingsagenda en de collectiviseringsplannen. Als we nu niet kiezen voor een integrale aanpak zou ons dat wel eens veel meer kunnen gaan kosten dan nodig” aldus Sonja. Ook merkt D66 op dat Zwolle daalt op de ranglijst aantrekkelijke steden. Dat komt met name door een gebrekkig aanbod aan cultuur. Ook andere factoren zoals de schoonheid van de historische binnenstad, bereikbaarheid, groen en de diversiteit in winkelaanbod en horeca spelen een grote rol. Het college kiest er echter voor om 3 ton te bezuinigen op cultuur, niet te gaan voor een hippe en eigentijdse Erfgoedhotspot, niet te investeren in de natuur waar de urgentie hoger is dan ooit, de parkeertarieven te verhogen en de toeristenbelasting omhoog te gooien.

 

D66 heeft wel zorgen over het financiële perspectief . “Wij vinden de keuzes die u maakt onduidelijk. Er is een stofkam door lopende zaken gehaald, maar het is niet inzichtelijk welke inhoudelijke argumenten hieraan ten grondslag liggen” geeft Sonja Paauw aan. D66 is van mening dat niet alleen de raad, maar ook inwoners het recht hebben om dit te weten en hier invloed op te hebben. Sonja sluit af met een circulaire gedachte: “samen moeten we het financieel perspectief solide en sluitend krijgen, alleen dan houden we de cyclus rond”.  Het hele betoog van Sonja lees je hier.