Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 november 2020

College stelt raad niet in staat haar taak goed uit te oefenen

Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning doorgedrukt.

 De fracties D66, SP, CDA en PvdA hebben maandag 23 november tijdens de raadsvergadering het college verzocht om de beslisnota (punt 18) met de wijzigingen in de verordening maatschappelijke ondersteuning van de agenda te halen. Reden hiervoor was dat de technische aanpassing van de verordening vooruitloopt op het vaststellen van de voorgestelde beleidswijzigingen. Niet alleen is dit de omgekeerde werkwijze, ook wilde de fracties eerst meer informatie over de gevolgen van de beleidswijziging voor cliënten en aanbieders en een debat over de wenselijkheid van het beleid.

Zonder aanvullende informatie en een informatieronde legde het college afgelopen maandag (23 november) een beslisnota voor, die het – via de Wmo verordening – mogelijk maakt om arbeidsmatige dagbesteding in te zetten als maatwerkvoorziening. Deze voorgestelde wijziging wijkt fundamenteel af van de huidige inrichting en beleid dat sinds 2015 alle dagbesteding vrij toegankelijk (als algemene voorziening) voor de Zwolse inwoners aanbiedt. Met deze aanpassingen kan gestart worden met het opnieuw (open) aanbesteden van het huidige veld, het anders inzetten van financieringsstromen en bekostigingssystemen en het invoeren van budgetplafonds. Keuzes waar D66 erg kritisch op is, omdat het voor zowel inwoners die er gebruik van maken als voor aanbieders van (arbeidsmatige) dagbesteding grote gevolgen kan hebben. Denk aan het moeten wisselen van aanbieder, minder keuzevrijheid en het verliezen van goede lokale aanbieders.

De fracties van D66, SP, CDA en PvdA hebben het college tevergeefs (coalitiepartijen ChristenUnie, GroenLinks, VVD en Swollwacht stemden tegen het agenderingsverzoek) verzocht om de betreffende beslisnota van de agenda te halen. De fracties willen dat het college het voorstel tot wijziging onderbouwd aan de gemeenteraad voorlegt, om dit voorstel vervolgens inhoudelijk te behandelen in een informatieronde en daarna eventueel van gedachten te wisselen in een debat. De gemeenteraad moet zich een oordeel kunnen vormen op basis van een onderbouwing over noodzaak, zorgvuldige inrichting en gevolgen voor inwoners. Op deze wijze wordt recht gedaan aan de bevoegdheidsverdeling tussen college en gemeenteraad en de vereiste openheid en transparantie in het democratische proces binnen een gemeente.

Al eerder verzocht om debat

De wijziging in de verordening Wmo die 23 november jl. voorlag heeft het college op 26 oktober jl. ook al willen doorvoeren door middel van de informatienota ‘doorontwikkeling Goede dagen & Perspectief’. Voor D66 was dit toen al reden om het college te verzoeken deze nota van de agenda af te halen en te agenderen voor een debatronde. Wethouder Sloots heeft de nota toen van de agenda gehaald, omdat bleek dat de voorgestelde wijzigingen een raadbevoegdheid betrof en er een juridische toets nodig was. De nota is daar alleen niet opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nu is de verordening aangepast zonder dat de nota ‘doorontwikkeling Goede dagen & Perspectief’ is vastgesteld, terwijl de vaststelling van beleid (nota) in het besluitvormingsproces voorafgaat aan de voorgestelde wijziging in de regelgeving (de verordening). Daarbij zijn er wat D66 betreft nog te veel onduidelijkheden over de gevolgen en risico’s voor inwoners en aanbieders.

Inwoners van de gemeente Zwolle moeten kunnen rekenen op een transparant proces en zorgvuldig en weloverwogen besluitvorming door de gemeenteraad. Dat was op deze wijze helaas niet mogelijk. Zo wordt het democratische proces, geldend binnen de gemeentelijke regels in de gemeente Zwolle erg lastig gemaakt door het college.

Reactie wethouder na afloop

De wethouder heeft inmiddels laten weten dat het proces beter had gekund en organiseert een bijeenkomst over de nota Goede dagen & Perspectief om de raad de gelegenheid te geven alsnog van gedachten te wisselen over de inhoud en de nota eventueel aan te passen.