Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 april 2021

Onorthodox denken voor wonen met zorg

Maandagavond 12 april sprak de gemeenteraad over het programma wonen en zorg. D66 is positief over de mogelijkheid richting mee te geven aan het college over dit nieuwe programma en  zo optimaal vorm te geven aan onze kaderstellende rol. D66 vindt het erg belangrijk dat dit een aanzet is om de raad bij grote en impactvolle beleidswijzigingen pro-actiever te betrekken.

Visie en relatie met fysieke leefomgeving

Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de gekozen richting van het programma en de visie wonen en zorg. Een richting van verbinden en samenwerken en waarbij integraliteit het sleutelwoord is. De hoofdlijnen passen bij de opgave – voldoende passende woningen en woonvormen met borging van zorg- en welzijnsvoorzieningen – , ondersteunen de beoogde beweging van de hervormingsagenda – focus op wat mensen nog wél kunnen –  en bieden ruimte voor een wijkgerichte aanpak .

Het is goed dat er een verbinding wordt gelegd met de gebouwde- en fysieke leefomgeving in relatie tot de gezondheidsopgaven. Dit werd onlangs nog benadrukt door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De aanwezigheid van groen en de stimulans van beweging in de omgeving bevorderen de gezondheid; obesitas en psychische klachten nemen af. Deze denkrichting is sluimerend aanwezig in de visie, maar mag wat ons betreft nog veel breder ingezet worden bij alle opgaves voor mobiliteit, woningbouw en inrichting van de openbare ruimte.

Cultuuromslag nieuwe insteek uitstroom MO/BW

D66 is blij met het onderzoek naar de uitstroom van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het is helder, doortastend en gericht op oplossingen voor de cliënt. Het bevat aanbevelingen die ontstaan door juist niet te denken vanuit het Zwolse systeem, maar vanuit de leefwereld van de cliënt en door snelle onorthodoxe oplossingen. D66 omarmt deze werkwijze. Wij hebben hiervoor al meerdere moties ingediend.  De voorgestelde werkwijze vraagt wel om een politieke keuze: oplossingen voor de cliënt zijn leidend, niet het systeem/financiën. Die lezen wij nog niet echt terug, maar zien wel echt een koerswijziging ten opzichte van nu.

Onvolledige informatie

Minder blij wordt D66 van de beschikbare informatie van de overige zorg-doelgroepen. Want de opgave voor onze jongeren en ouderen is niet beschikbaar. Voormalig Groen Links wethouder Sloots beloofde in oktober 2019 dat hij in het eerste kwartaal van 2020 met een woonzorgvisie zou komen. Dat er ruim anderhalf jaar later nog niet eens een volledig onderzoek naar alle zorgdoelgroepen ligt stelt ons teleur.

Voldoende woningen

D66 merkt ook aandachtspunten op in het programma. Wat een aandachtspunt blijft is dat er zonder voldoende passende betaalbare woningen geen uitstroom is. Zo worden visie en ambities gewoonweg niet gerealiseerd. De hele opgave valt of staat met voldoende woningen, maar we kampen nu al met een tekort en dat tekort gaat alleen maar oplopen. D66 ziet hier ook kansen. In het woondebat gaven we al aan dat bestaande wijken verdicht kunnen worden met zorgwoningen en woningen voor ouderen. Senioren met een overmaat aan ruimte kunnen dan verhuizen binnen hun sociale context én de aanwezigheid van voorzieningen die ze gebruiken. De woningen die vrijkomen bevorderen de doorstroming.

 

Het programma zoals dat nu aan de raad is voorgelegd vormt een goede basis, maar verder onderzoek en politieke keuzes zijn nodig om de puzzel compleet te maken. D66 hoopt dat dit voorspoedig gebeurt en kijkt uit naar de onderzoeken voor jongeren en ouderen.