Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 mei 2021

Gebiedsontwikkeling Harculo biedt volop kansen, maar niet ten koste van natuur

De gemeente Zwolle heeft plannen om het gebied rond de voormalige IJsselcentrale te ontwikkelen en legde de plannen op maandag 31 mei voor aan de gemeenteraad. D66 Zwolle ziet zeker kansen in het gebied langs de IJssel, maar heeft ook duidelijke voorwaarden. Volgens fractievoorzitter Sonja Paauw moet er een keuze voor natuur worden gemaakt.

In 2019 is de sloop van de IJsselcentrale afgerond. Er zijn toen een aantal gebouwen en twee steigers blijven staan. De eigenaren van de grond zijn samen met de gemeente aan de slag gegaan om in een nieuwe invulling te geven aan het gebied. Vanavond debatteert de gemeenteraad over het plan dat zij hebben opgesteld met als doel om ambities vast te leggen en kaders te bepalen voor toekomstige ontwikkelingen. De visie spreekt zeer tot de verbeelding en sluit aan bij de eerder door D66 ingediende motie Multifunctioneel waterlandschap Zwolle Zuid die met algemene stemmen werd aangenomen in 2019. D66 is blij dat er een oplossing komt voor de belemmering die het huidige centrale terrein vormt in de fiets- en looproute vanuit Zwolle.

Duidelijke keuze voor natuur

D66 ziet een spanningsveld tussen de toename van het aantal mensen en alles wat daaruit vloeit en het natuurbelang. De natuur heeft het niet altijd makkelijk en we moeten er alles aan doen, ook voor onze eigen gezondheid, deze te beschermen en te versterken. “Het bouwen van woningen en het toevoegen van recreatieve voorzieningen gaat niet of nauwelijks samen met dit uitgangspunt. Ook een struinpad dwars door natura 2000 gebied vinden wij dus geen goed idee. Vogels en andere dieren hebben eenvoudigweg rust nodig” aldus Sonja Paauw. Om de natuur te beschermen vraagt D66 het college of zij bereid is een milieueffectrapportage te laten maken en nader natuuronderzoek te doen voordat we een besluit nemen over de ontwikkeling van dit gebied.

Alternatieven woningbouw in beeld

D66 wil zoeken naar een oplossing, want ook de woningopgave is urgent. Wij vragen het college een aantal zaken verder te onderzoeken voor er beslissingen genomen worden over het plan. Zo vragen wij ons af of er verder van het Natura 2000 gebied af gebouwd worden. “Denk hierbij aan de plek van de energietuin en het schakelstation. Dit zou betekenen dat dit verplaatst zou moeten worden. Dat is een kostbare zaak, maar is toekomstgericht en heeft meer voordelen. Het ligt nu als een obstakel tussen de woningen en geplande voorzieningen in, precies in het zicht en er lopen hoogspanningskabels die door verplaatsing ook weg zijn op deze plek” zegt Sonja.

In de huidige visie staan nu 500 woningen gepland, precies tussen de twee havens die Natura 2000 gebied zijn. Daarnaast staan er nog 70 woningen op een stuk grond bij de 12 dienstwoningen bij het Feldmann park gepland. Dit lijkt D66 een buitenproportionele toename in beide gebieden. D66 vraagt daarom het college ook om te komen met een alternatief scenario met minder woningen. Een andere oplossingsrichting om de druk in het natuurgebied te verlagen zou kunnen zijn om de hoogte in te bouwen. “Ik denk dan aan gebouwen als bakens zoals de centrale pijpen dat ooit waren, aansluitend bij de geschiedenis” aldus Sonja.

Van doelstellingen naar uitgangspunt

Een ander punt dat D66 het college mee gaf ging over de doelstellingen. In de visie zijn per gebied doelstellingen bepaald. Een van de doelstellingen is dat er zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd wordt en dat er zoveel mogelijk ingezet wordt op duurzame mobiliteit. Dat is prachtig, alleen D66 zou dit stelliger formuleren, namelijk als hard uitgangspunt. Ook missen we in de doelstellingen de aandacht voor architectonische kwaliteit. We willen geen 13 in een dozijn architectuur, maar gebouwen die net als de uitspanning zelf tot de verbeelding spreken. Dit betekent dus voor de ontwikkelaars die een goede architect of architecten in zal moeten zetten. Architecten die ook raad weten met natuurinclusief en circulair bouwen.

Momenteel lopen er al een aantal onderzoeken naar de verstedelijking en groei van Zwolle op het gebied van woningbouw en bereikbaarheid zoals het MIRT. D66 kijkt uit naar de resultaten hiervan zodat we zorgvuldig kunnen afwegen waar er wel en niet gebouwd kan worden. We willen graag een integrale afweging kunnen maken voordat we besluiten in de natuur zoveel woningen toe te voegen. De effecten moeten eerst helder zijn.