Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 augustus 2021

D66 roept college op om extra in te zetten op natuur bij Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is de basis voor hoe de gemeente samen met de inwoners en organisaties de leefomgeving in Zwolle wil ontwikkelen.  Het geeft ons een idee over hoe Zwolle er in de toekomst uit zal zien. Het beeld dat het college schetst in deze visie is voor D66 niet compleet. D66 roept het college daarom op om extra in te zetten op natuur en het versterken van de biodiversiteit.

Meer inzet op natuur

Zo krachtig als klimaatadaptatie neergezet is, zo bekaaid komt de natuur terug in de visie. De Omgevingsvisie stelt geen strengere omgevingswaarden voor, en dat terwijl de natuur in elk scenario onder druk staat en de ambitie is dat we de natuur versterken. Dat gaan we wat D66 betreft dus ook echt doen. En dat betekent dus dat we soms scherpere keuzes moeten maken. Het gevaar van een visie waarin alles bij elkaar komt, is dat de afweging van alle belangen in de praktijk leidt tot compromissen en daarmee tot een grijze middenmoot. Elk belang wordt een beetje meegenomen zodat je uiteindelijk geen echte kwaliteit meer hebt. Daarom moeten we heldere keuzes maken en de zekerheid geven dat bepaalde waarden zoals natuur, maar ook gezondheid goed geborgd zijn.

Biodiversiteit begint onder de grond

In de Omgevingsvisie wordt de ondergrond specifiek als aandachtsgebied benoemd, maar voor de laag daarboven hebben we weinig aandacht. D66 wil dit wel laten terugkomen in de Omgevingsvisie. De bovenlaag van de aarde bevat hele ecosystemen van diertjes en vegetatie die ook in grote mate bijdragen aan de biodiversiteit op en boven de grond. De inzet op kringlooplandbouw speelt hier een grote rol in en is ook voor de andere ambities, zoals gezondheid en biodiversiteit, onvermijdelijk. Dat in het agrarisch landschap het accent ligt op de ontwikkeling van de landbouw is wat D66 betreft prima, mits dat kringlooplandbouw is.

Versterking door scherpe omgevingswaarden

D66 denkt dat strengere omgevingswaarden nodig zijn voor de biodiversiteit. In het onderzoek (OER) van Royal Haskoning lezen we dat de inzet van de gemeente niet leidend is, maar faciliterend en niet zal leiden tot grote veranderingen. En die verandering wil D66 juist wel. Natuur moet zichtbaar onderdeel uit maken van de stad. Wat D66 betreft gaan we dus wel meer doen dan het minimaal vereiste. Wij willen dat de gemeente samen met de natuurorganisaties en inwoners delen aanwijst in het buitengebied waar de natuur leidend is en geen “potentiële broedplaats voor pionierende economische activiteiten” zoals letterlijk in de visie staat. De Omgevingsvisie gaat uit van de bestaande situatie, terwijl we juist willen inzetten op versterking. De hele bijdrage van D66 over de Omgevingsvisie lees je hier.

Maandag 13 september 2021 vindt de besluitvorming plaats over de Omgevingsvisie. Onze fractie dient een aantal moties en amendementen in met als doel de natuur beter te beschermen en te versterken.

Motie versterk Zwolse natuur met natuurwaardenkaart en ecologische hoofdstructuur (met PvdA, GL en CU)

Motie omgevingsvisie duurzame landbouw (met PvdA)

Amendement aanscherpen spelregel natuur in Omgevingsvisie (met PvdA)

Amendement bomen zijn onderdeel van fysiek kapitaal Zwolle (met PvdA en CDA)