Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 januari 2011
Onderzoek aantal verschillende soorten Zwolle wat ons betreft van start

Onderzoek aantal verschillende soorten Zwolle wat ons betreft van start

De gemeenteraad besprak op 10 januari tijdens de gemeenteraadsvergadering of Zwolle onderzoek zou moeten doen naar de biodiversiteit. D66 is voorstander van dit onderzoek. Op deze manier krijgen we inzicht en kunnen we kijken of er bijsturing nodig is. "Het gaat om een relatief klein bedrag voor iets ontzettends belangrijks. Iets waar veel…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 9 januari 2011

Bezorgdheid over tekorten veiligheidsregio

Naar aanleiding van het regeerakkoord waarin staat dat het Kabinet de operationele politiesterkte uitbreidt met drieduizend agenten waarvan vijfhonderd animalcops (dierenpolitie) voor het bestrijden van dierenmishandeling stellen wij vragen aan het college. We maken ons namelijk zorgen over de financiële dekking. Minister Opstelten heeft per brief laten weten dat een structurele politiesterkte van 49.500…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 januari 2011

Gezocht: voorzitter en secretaris

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris in verband met het vetrek van Henk Schippers, die burgerlid geworden is en Antoon van Nistelrooij, die naar het buitenland gaat in verband met zijn studie. Leden kunnen zich aanmelden bij Danny Aalders via e-mail: D66@cynosura.nl. Heeft u interesse, maar wilt u eerst meer weten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 5 januari 2011

Vertrek wethouder teleurstellend

Met teleurstelling heeft de fractie van D66 Zwolle kennisgenomen van het snelle vertrek van wethouder Berkhout. Een verzwakt college is juist op dit moment voor Zwolle onwenselijk. Er is een sterke wethouder nodig die vanuit een liberale visie urgente onderwerpen zoals het parkeren, de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid aanpakt. Het vertrek van de wethouder mag wat D66 betreft niet…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 december 2010 dinsdag 7 december 2010

WIW-banen Fraterhuis: Sociaal of niet zo sociaal?

Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 december 2010 heeft de raad een motie aangenomen met als doel twee WIW-banen van niet-Zwollenaren bij het Fraterhuis langer in stand te houden. Fijn voor het Fraterhuis, maar is het sociaal?    Wij vinden van niet omdat:   1. Er gaat geld van Sociale Zaken naar een gezin…

Bekijk nieuwsbericht

Probleem verkeersstroom en parkeren Windesheim nog niet opgelost

D66 is positief over de ontwikkelingsplannen van de Hogeschool Windesheim. De plannen zijn ambitieus, weldoordacht en duurzaam. Maandag 6 december 2010 bleek tijdens de raadsvergadering dat alle partijen zich kunnen vinden in het bestemmingsplan Windesheim. Maar het parkeren en de verkeersstroom door de Lünentunnel zijn een probleem.   De Lünentunnel is al jaren lang een punt…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 december 2010

Zwolle 2.0; compact, groen en levendig

De Zwolse binnenstad heeft, net als veel andere steden, te maken met een teruglopend bezoekersaantal. Internet is een van de grote oorzaken, maar ook een weinig onderscheidend winkelbod en bereikbaarheid zijn hier debet aan. Er moet wat gebeuren. Maar wat zijn eigenlijk onze ambities? D66 Zwolle pleit voor een toekomstgerichte stad. Een…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 23 november 2010

D66 voor innovatie binnen WMO

D66 steunt het huidige overheidsbeleid dat zich niet langer uitsluitend richt op regulering van het aanbod, maar vooral op versterking van de positie van de klant en het sturen op resultaat via de vraag. Met de toenemende vergrijzing en het voorzienbare personeelstekort in de zorg zal er de komende jaren een balans gevonden moeten worden…

Bekijk nieuwsbericht

Communicatie dijkverlegging Westenholte onvoldoende

De bestemmingsplanwijziging voor de dijkverlegging bij Westenholte heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Het nut en de noodzaak van de dijkverlegging is duidelijk. We moeten voldoende ruimte bieden aan de grotere hoeveelheden water die door de IJssel stromen. Dat de schapenboerderij moet verhuizen is aan dat inschikken inherent. De geluiden vanuit de omwonenden richten zich…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 november 2010

Oppositie wil debat over vertrekregeling Wezo

De oppositiepartijen in Zwolle willen een debat met wethouder Van As over de vertrekregeling van de ex-directeur van de Wezo. Deze ex-directeur krijgt sinds zijn ontslag in 2008 zijn salaris doorbetaald tot aan zijn pensioen. Meerdere malen zijn hierover vragen gesteld, maar de vertrekregeling werd nooit openbaar. Vorige week heeft het stadsbestuur besloten om de…

Bekijk nieuwsbericht

Groenlinks en D66 roepen op: houd ZwArt in beeld!

Al wekenlang is het de vraag of de Zwolse gemeenteraad voor of tegen subsidie voor ZwArt stemt. Maandag 22 november neemt de gemeenteraad een besluit. Groenlinks en D66 vinden dat ZwArt een eerlijke kans verdient. Beide partijen pleiten ervoor om pas definitief voor of tegen voortzetting van ZwArt te besluiten na vaststelling van de nieuwe…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 november 2010

25% totaal aangenomen moties van D66

Twaalf van de negenveertig moties aangenomen. Dat was het resultaat na een lange dag vergaderen over de begroting 2011 van de gemeente Zwolle. Van de tien moties die we hadden geagendeerd hebben we er vier tijdens de vergadering teruggetrokken, zijn er drie aangenomen en hebben drie het niet gehaald. Al met al zijn we tevreden met het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 november 2010

Begroting gemeente Zwolle 2011

Betoog Hans de Vries, fractievoorzitter D66 Zwolle “Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. En dat gaat verder dan het kiezen van een burgemeester en het referendum. Het gaat erom mensen zeggenschap te geven om hun eigen leven naar eigen inzicht in te vullen. De fractie van D66 Zwolle kiest voor de zeggenschap…

Bekijk nieuwsbericht

Betrek normen MKB en VNO-NCW bij deregulering

In de begroting voor 2011 zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen voor deregulering. Doelstellingen waarin wij ons zeker kunnen vinden. Wel vragen wij het college samen te werken met bedrijven. Het Normenkader voor Bedrijven (SenterNovem) is hierbij een handig instrument. Senter Novem heeft in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland het Normenkader voor Bedrijven opgesteld.…

Bekijk nieuwsbericht

Beter sturen op wat Zwolle wil bereiken

In de begroting 2011 ontbreekt de koppeling tussen de programmadoelstellingen en de daaruit voortvloeiende baten en lasten. Een lastig verhaal, maar het betekent dat het voor raadsleden moeilijk is om na te gaan of doelstellingen na een jaar daadwerkelijk bereikt zijn. Wij willen daar iets aan doen en vragen het college om vanaf de begroting…

Bekijk nieuwsbericht

Duurzaamheid op elk vlak

Morgen tijdens de begrotingsbehandeling pleit D66 Zwolle voor duurzaamheid op elk vlak. Duurzaamheid is één van de belangrijkste speerpunten van dit college. Op ieder terrein valt er iets te winnen, van het bouwen van huizen tot de kroketten in de raadszaal, van beheer van de openbare ruimte tot sport. Helaas is er in de hele begroting geen…

Bekijk nieuwsbericht

Gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor iedereen

Zwolle kent geen groot inburgering- of allochtonenprobleem in Zwolle. En werklozen kunnen gebruik maken van participatietrajecten die voor iedereen op maat zijn. Voorzieningen en dienstverlening zijn voor alle Zwollenaren bereikbaar en beschikbaar. Ook voor allochtonen. Toch wordt er in de begroting voor 2011 weer een fors bedrag voor inburgering uitgetrokken. Geld dat beter besteed kan…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Zwolle wil diepere inventarisatie waardevol onroerend goed

Morgen, tijdens de begrotingsbenadeling van 12 november 2010, komt D66 met een motie om waardevolle gebouwen voor de stad te behouden. Veel gebouwen staan al op de monumentenlijst, maar er zijn ook gebouwen die misschien nu nog niet op de lijst staan of die zelfs nog niet als waardevol gezien worden door de gemeente. D66…

Bekijk nieuwsbericht