Steun ons en help Nederland vooruit

Team verkiezingen

In verband met deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zoeken we mensen voor verschillende commissies. Hieronder vind je een korte omschrijving van het doel van deze commissies en de taken die daarbij horen. Heb je interesse en wil je je kandideren? Meld je dan aan via het bestuur e-mail: secretaris@d66zwolle.nl.

Verkiezingscommissie

Gezocht: 4 kandidaten

De verkiezingscommissie wordt door de ledenvergadering ingesteld voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de procedures die gelden voor het samenstellen van de kandidatenlijst. De verkiezingscommissie is belast met:

  • Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier.
  • De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden.
  • Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan.
  • De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is bepaald.

Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5 lid 6 HR). Het bestuur als geheel kan niet worden aangemerkt als verkiezingscommissie (art. 2.5 lid 8 HR).

Werkzaamheden en benodigde tijd

De Verkiezingscommissie bereidt haar taken voor in de periode tussen oktober 2020 tot en met april 2022. Zij plant haar eigen vergaderingen in. De secretaris van het bestuur neemt naast de overige leden deel in deze commissie.

De commissieleden worden door de leden van D66 Zwolle gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2020.

 

Verkiezingsprogrammacommissie

Gezocht: 6 kandidaten

Verkiezingen kunnen natuurlijk niet zonder verkiezingsprogramma. Dit wordt geschreven door de verkiezingsprogrammacommissie (VPC). De VPC krijgt van het bestuur de vraag om het programma te maken. De VPC kiest zijn eigen voorzitter. Bij de bemensing van de VPC is het belangrijk om een goede mix van personen te hebben. De VPC wordt ingesteld door het bestuur en krijgt haar opdracht ook van het bestuur.

Uiteindelijk levert de VPC een concepttekst aan bij het bestuur. Als bestuur leg je dit voor aan de leden, zodat zij amendementen kunnen indienen en het uiteindelijke programma kunnen vaststellen. De VPC kan bij het schrijven natuurlijk hulp inschakelen van mensen buiten de commissie.

Werkzaamheden en benodigde tijd

De VPC bereidt haar taken voor in de periode tussen oktober 2020 tot en met september 2021. Zij plant haar eigen vergaderingen in en bepaald zelf hoe het programma tot stand komt. De samenwerking met de zittende fractie en later het campagneteam is groot.

De commissieleden worden door de leden van D66 Zwolle gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2020.

 

Lijstadviescommissie

Gezocht: 2 kandidaten (lijsttrekker en voorzitter zijn automatisch lid van deze commissie)

De LAC is verantwoordelijk voor het uitbrengen van een lijstadvies aan de leden. De LAC brengt een advies uit aan de hand van een door de ledenvergadering opgesteld profiel. De manier waarop dit gebeurt wordt vastgelegd in het instellingsbesluit.

Het lidmaatschap van de lijstadviescommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de verkiezingscommissie en het zelf kandidaat zijn voor de betreffende kandidatenlijst (art. 2.5 lid 6 en 10 HR).

Werkzaamheden en benodigde tijd

De Lijstadviescommissie bereidt haar taken voor in de periode tussen oktober 2020 tot en met april 2022. Zij plant haar eigen vergaderingen in. Met elke kandidaat wordt een gesprek gevoerd in de periode tussen 1 september 2021 en 31 oktober 2021 en we hopen op minstens 25 kandidaten.

De commissieleden worden door de leden van D66 Zwolle gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2021.

 

Campagneteam

Gezocht: 6 kandidaten

Op weg naar de GR2022 campagne hebben we een uniek testmoment: de campagne voor de TK2021. Vanaf deze campagne kun je al beginnen met de campagne voor het jaar erop. Het campagneteam bestaat uit een zelfgekozen voorzitter, een bestuurslid van het algemeen bestuur, de lijsttrekker (vliegt later in) en een aantal andere campaigners.

Samen met het campagneteam van het Landelijk Bureau geeft het campagneteam de campagne vorm. Ze coördineert bijvoorbeeld de canvasacties, sociale media, debatten en werkt samen met de lijsttrekker aan de lokale boodschap.

Werkzaamheden en benodigde tijd

Het campagneteam is actief in de periode tussen oktober 2020 tot en met april 2022. Zij plant haar eigen vergaderingen in en verdeelt zelf haar taken. Het werk bestaat uit het maken van een strategisch campagneplan en de uitvoering daarvan. Bij de uitvoering moet je denken aan het enthousiasmeren, activeren en informeren van vrijwilligers, ervoor zorgen dat de website actueel is en blijft, afstemming met het landelijk campagneteam, bestellen van materialen, schrijven van teksten, persbenadering en budgetbewaking. Het campagneplan wordt door het campagneteam aan de leden gepresenteerd. De samenwerking met de zittende fractie en de Verkiezingsprogrammacommissie is groot.

De commissieleden worden door de leden van D66 Zwolle gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2021.

 

Wethouders adviescommissie

Gezocht: 1 lid

De WAC is verantwoordelijk voor het uitbrengen van een advies aan de nieuwe fractie met betrekking tot de kandidaat wethouder(s). Dit is een zwaarwegend maar niet bindend advies (art. 6.14 lid 3 HR). In de WAC zit de afdelingsvoorzitter, een lid van de toekomstige fractie en een deskundige liefst met politiek bestuurlijk ervaring. De WAC brengt een advies uit aan de hand van een door de ledenvergadering opgesteld profiel. Wanneer je zelf ambitie hebt om wethouder te worden kun je vanzelfsprekend geen zitting nemen in de WAC.

Werkzaamheden en benodigde tijd

De WAC bereidt haar taken voor in de periode tussen april 2021 tot en met oktober 2022. Zij plant haar eigen vergaderingen in en voert gesprekken met de kandidaten om tot een goed advies te komen.

De commissieleden worden door de leden van D66 Zwolle gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2021.

 

Verkiezingsevaluatiecommissie

Gezocht: 3 leden

De Verkiezingsevaluatiecommissie evalueert na afloop van de verkiezingen het hele proces. De VEC wordt hiertoe ingesteld door de AAV. Het bestuur formuleert de evaluatieopdracht als voorstel naar de AAV. De VEC evalueert idealiter de (procesmatige) voorbereiding voor de GR2022, het functioneren van de verschillende commissies, de campagne en de eventuele onderhandelingen. Hierbij is het van belang dat de VEC met aanbevelingen voor de toekomst komt. De verkiezingscommissie wordt vroeg in het proces ingesteld. Zo is dan voor iedereen duidelijk wie in de VEC zitten en wat de opdracht is. Ook kan de VEC dan gedurende het proces al vanaf een afstand kijken.

Om de onafhankelijkheid van de evaluatie te waarborgen is het van belang dat de personen die deel uitmaken van de commissie zo min mogelijk betrokken zijn geweest bij de processen en procedures die geëvalueerd worden. Dit betekent geen verkiesbare kandidaten, leden van de LAC, WAC, AVC VPC of bestuursleden.

Daarnaast is het belangrijk dat er altijd meerdere mensen bij een evaluatie betrokken zijn. Dit om de schijn dat een persoon in zijn eentje de inhoud van de rapportage kan bepalen tegen te gaan.

Werkzaamheden en benodigde tijd

De VEC bereidt haar taken voor in de periode tussen november 2020 tot en met juli 2022. Zij plant haar eigen vergaderingen in en presenteert haar bevindingen aan de leden.

De commissieleden worden door de leden van D66 Zwolle gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2022.

Laatst gewijzigd op 3 oktober 2020