Steun ons en help Nederland vooruit

Basisonderwijs en middelbaar onderwijs

Onderwijs is ontzettend belangrijk. D66 ziet Zwolle graag als bruisend opleidingencentrum op het kruispunt van de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Kinderen en jongeren, maar ook ouderen met een scholingswens, kunnen terecht op de vele scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Als het gaat om voor- en vroegschoolsonderwijs pleiten wij voor een opzet waarbij alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en de combinatie van zorg en werk van jonge gezinnen wordt ondersteund.

D66 wil individuele behoeften vervullen, talent stimuleren en achterstanden tijdig signaleren. Bijvoorbeeld door integrale kindcentra (IKC) waar kinderen een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Naast het reguliere onderwijs biedt het IKC kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één paraplu. De combinatie van zorg en werk van ouders wordt makkelijker en het onderwijs en de school krijgen een spilfunctie in de wijk. D66 wil dat de school geen extra taken en verantwoordelijkheden krijgt zonder extra budget.

We willen budgetten voor onderwijs, cultuur en sport zoveel mogelijk bundelen en zo nog meer synergie bereiken. Wij pleiten ervoor om programma’s op het snijvlak van onderwijs, cultuur en sport maximaal aan elkaar te verbinden. Professionals uit onderwijs, cultuur en sport krijgen mandaat om programma’s uit te voeren. Overhead is er niet of nauwelijks. We willen geen extra subsidies geven, maar subsidies bundelen en efficiencyvoordelen inzetten op kwaliteitsverbetering. Schoolhuisvesting is facilitair aan voornoemde uitgangspunten. D66 wil geen nieuwe gebouwen ontwikkelen als bestaande gebouwen in de wijk overdag leeg staan.

Wij willen dat schooldirecties zich inzetten voor:

  • Continue deskundigheidsbevordering van het onderwijzend personeel.  Samenwerking in de keten onderwijs, cultuur en sport.
  • Betrokkenheid: minimale afstand tussen directie en de schoolklassen.
  • Geen overhead, tenzij economische meerwaarde substantieel en aantoonbaar is.
  • Het welzijn van kinderen: onder meer door het tegengaan van pesten en actief beleid te hebben tegen kindermishandeling.
  • Tweetalig onderwijs: D66 is een groot voorstander van tweetalig (basis)onderwijs. Het leren van een vreemde taal heeft een positief effect op het verruimen van het wereldbeeld en de algemene ontwikkeling.
  • Extra aandacht voor bijzondere kinderen: uitdaging voor de slimste leerlingen in een sociaal veilige omgeving en extra aandacht en maatwerk voor kinderen met een beperking (passend onderwijs).
  • Plezier en vreugde.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018