Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale wijkteams

Sociale wijkteams vormen één van de instrumenten die de gemeente wil inzetten om de omslag te kunnen maken. D66 vindt het belangrijk dat mensen eigen regie kunnen blijven voeren als zij dat willen en kunnen. Eigen regie, betekent ook het maken van eigen keuzes. Eigen keuzes: dus niet die van de zorgaanbieder. Echt vraaggericht. Wat ons betreft zou dit dus ook kunnen betekenen dat mensen geen gebruik maken van het aangewezen team, maar bijvoorbeeld een ZZP-er kiezen.

Verder vinden we het van belang dat privacy van mensen gewaarborgd is en dat als mensen het niet eens zijn met hun aanspreekpunt (ondersteuner) dit ergens kwijt kunnen, dat zij ergens een second opinion kunnen vragen. We willen rekening houden met alle verschillende mensen (dus ook mensen met die ondersteuningsvragen die voorkomen uit hele specifieke weinig voorkomende beperkingen) en ervan uitgaande dat het systeem er voor de mensen is en niet andersom.

Ook is maatwerk, niet alleen per huishouden, maar ook per wijk een kritische succesfactor. De ene wijk is de andere niet, de opgave is de wijk is leidend voor de samenstelling van het team. Dus geen standaard aanpak voor elke wijk. Ook het risico dat kennis om sommige ondersteuningsvragen te herkennen en te onderkennen ontbreekt moet ondervangen worden.

Het is vaak niet het sociale wijkteam, maar de huisarts die signaleert. De huisarts heeft zijn beroepsgeheim en kan besluiten om iemand in de werkwijze van een sociaal wijkteam op te nemen. De huisarts moet een rol krijgen bij het bepalen van de kwaliteit van de aanbieders. Zij zien immers ook wanneer het niet goed gaat en vormen een natuurlijke ingang voor veel mensen.

Integraliteit is niet alleen belangrijk binnen zorg, participatie en ondersteuning. Een randvoorwaarde voor slagen is ook dat de dienstverlening verder op orde is: lantarenpalen die het doen, handhaving op parkeren, zwerfvuil, honden, losliggende stoeptegels.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018