Steun ons en help Nederland vooruit

Transitie Sociaal Domein

Voor de zomer van 2014 heeft de gemeenteraad het beleid met de uitgangspunten voor het sociaal domein vastgesteld. Binnen het sociaal domein vallen zorg en ondersteuning (WMO), jeugdzorg en participatie. De uitgangspunten waren bijvoorbeeld kwaliteit, eigen regie en maatwerk (de mensen centraal), vraaggericht werken, maar ook het vertrouwen in de professional en het verminderen van bureaucratie. Op 1 januari 2015 was de overgang een feit. In Zwolle koos de gemeente voor continuïteit van zorg door een overgangsfase in de bouwen. In deze overgang moet de echte verandering plaatsvinden. Een complexe operatie waar heel veel mensen zich zorgen om maken, ook vanwege de bezuinigingen die gemeenten van het Rijk opgelegd kregen. Een overgang waarvan iedereen ook weet dat deze met moeilijkheden gepaard zou gaan en waarvan we de maatschappelijke effecten (minder zorgkosten, effectievere zorg) pas na langere tijd kunnen merken. Een overgang waar we nu midden in zitten en waar ook wij ons zorgen over maken.

Onze fractie volgt de ontwikkelingen zeer nauw. We toetsen of het beleid inderdaad in de praktijk gevolgd wordt, en of de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben daarbij centraal staan. We kijken of de Sociale Wijkteams uitgaan van de eigen kracht van mensen en of bureaucratie inderdaad afneemt. We spreken mensen die aangeven dat dat in hun geval niet zo is. En mensen die laten zien dat de kosten die zij nu hebben onevenredig veel gestegen zijn door hogere uurtarieven en hogere eigen bijdragen (daar hebben we vragen over gesteld). We zien dat er, ondanks dat eigen regie beleid is, er op dit moment externe mensen (van buiten de Sociale Wijkteams) worden ingeschakeld die de keukentafelgesprekken doen en lijstjes afvinken (indicatiestelling). Dit is geen eigen regie en kost veel extra geld waardoor de kwaliteit onder druk komt te staan. Ook zien we dat het Persoonsgebonden Budget onder druk staat.

Kortom, wij maken ons zorgen en we zijn hard aan het werk om er voor te zorgen dat de mensen in onze gemeente zorg en ondersteuning krijgen zoals de gemeenteraad heeft bepaald.

Heeft u ervaringen die u met ons wilt delen? Dan kunt u contact opnemen met Henk Schippers of Sonja Paauw.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018